Global Tiger Day วันอนุรักษ์เสือโลก

Written by admin.quikframe on . Posted in portfolio

เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆกับงาน Global Tiger Day ที่จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น7 หน้าโรงภาพยนตร์ วันที่ 27-29 / 7 / 2014 ค่ะเรียกกันแบบไทยๆ ก็คือ วันอนุรักษ์เสือโลก 2014 ในภาพจะเป็นวันเปิดงาน Quikframe มีส่วนรวมสนับสนุนในงานโดยเป็นผู้จัดอุปกรณ์ในงานแสดงครั้งนี้

Trackback from your site.

Quikframe Systems Co.,Ltd.